Manisha Badi

Sponsored

Jhalak Hamal

Sponsor Me

Kapil Mahat

Sponsor Me

Suresh Karki

Sponsor Me

Sangita Badi

Sponsored

Binita Badi

Sponsored

Manisha Lohar

Sponsor Me

Manisha Thapa

Sponsored

Yeshuma Badi

Sponsored

Beastha Bom

Sponsored

Samuel Tamang

Sponsored

Daniel Sunar

Sponsored

Paul Sunar

Sponsor Me

James Bhora

Sponsored

Esther Sunar

Sponsored

Rahel Bhusal

Sponsored

Kabita Badi

Sponsored

Miriam Rai

Sponsored

Moti Shahi

Sponsor Me

Chadani Sunar

Sponsored

Nawami BK

Sponsored

Ayiska Magar

Sponsored

Sakhira Magar

Sponsored

Rebika Limbu

Sponsored

Basanti BK

Sponsor Me

Pushpa BK

Sponsor Me

Ristha Shahi

Sponsored